ഫ്രീലോകത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം.

ഫ്രീലോകം അഥവാ സ്വതന്ത്ര ലോകം. ഫ്രീ എന്ന ഇംഗ്ലിഷ് വാക്ക് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സമൂഹത്തെ ഒട്ടൊന്നുമല്ല ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത്. ഫ്രീ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ ഇന്ത്യൻ പകരക്കാരനായ “സ്വതന്ത്രം” എന്ന വാക്കിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രീലോകം എന്ന സങ്കരനാമം തെരഞ്ഞെടുത്തു? സ്വതന്ത്രം എന്ന് നീട്ടിവലിച്ചു എഴുതാതെ കുറുക്കി എഴുതാൻ ഒരു ഉപായം എന്ന രീതിയിലല്ല; ബോധപൂർവ്വം ഫ്രീ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർഥം ഒന്നുകൂടി അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഫ്രീലോകം എന്ന പേര് ഈ ബ്ലോഗിന് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രീ എന്നാൽ സ്വതന്ത്രം എന്ന് തന്നെയാണ് മൂലാർത്ഥം, സൌജന്യം എന്ന അർഥം പില്ക്കാലത്ത് വന്നു ഭവിച്ചതാണ്. വന്നു ഭവിച്ച അർത്ഥങ്ങൾ വാക്കിനെ കാർന്നു തിന്നു നശിപ്പിച്ച ചരിത്രങ്ങൾ പല ഭാഷകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ “ഫ്രീ”യുടെ “സ്വാതന്ത്ര്യം” നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടേ? എത്ര കാലം നമ്മുടെ “ഫ്രീ” “സൗജന്യ”ത്തിന്റെ കഠോരമായ തടവറയിൽ നരകിക്കണം? അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്രീ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് സ്വതന്ത്രം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. സൌജന്യം എന്ന വാക്കിനു “ഗ്രാറ്റിസ്” എന്നും ഉപയോഗിക്കുക. ഫ്രീലോകത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )