ഇനി രാത്രിയും രക്ഷയില്ല മക്കളേ

ലേക്‍ഷോര്‍

ഇരവും പകലുമൊരുപോലെ ഇരതേടാനിറങ്ങുന്നു ദുഃശകുനങ്ങള്‍