ഏവര്‍ക്കും വീണ്ടും നമസ്കാരം

ഫ്രീലോകം.ഓര്‍ഗ് എന്ന ഡൊമൈന്‍ നാമം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. അത് കൊണ്ട്  ഫ്രീലോകം.ഓര്‍ഗില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളടക്കം മുഴുവന്‍ ഈ വേര്‍ഡ്പ്രസ്സ് ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ മാറ്റുകയാണ്.  ഏവര്‍ക്കും നമസ്കാരം

Happy blogging!